Regulamin

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej w Bargłówce

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

§1

 1. Podręczniki dla klas I – VIII są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy podpisanej przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 5. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika i ćwiczeń.
 6. Podręczniki wypożyczane są w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem a wychowawcą klasy.
 7. Rodzic podpisem potwierdza:
  1. zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
  2. wypożyczenie podręcznika,
  3. przekazanie materiałów ćwiczeniowych.

§2

 1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego.
 2. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
 3. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów ich zakupu.

§3

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie się znajdował w bibliotece.
 2. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.

§4

 1. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
  2. troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie,
  3. niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem itp.
 2. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów.

 

Plan pracy biblioteki w Szkole Podstawowej w Bargłówce

Cele:

 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
 3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.
 5. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
 6. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.
 7. Współpraca z Miejską- Gminną Biblioteką w Sośnicowicach w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.

Opracowała: Sabina Scholz Michalik