RODO

 

Inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej w Bargłówce jest Adam Adamczyk
inspektor1@odocn.pl
tel. 503-724-226
 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia
Drogi Rodzicu 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1)        Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa w Bargłówce, z którym można sie kontaktować:

·         listownie pisząc na adres szkoły: 44-153 Bargłówka, ul. Raciborska 67,

·         dzwoniąc pod numer telefonu 32 238-70-08

·         pisząc na adres email: spbarglowka@poczta.onet.pl

 

2)        Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email: inspektor1@odocn.pl lub pod
numerem telefonu 503-724-226

 

3)        Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:

a)       realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)      promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4)        Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w związku z obsługą informatyczną, organizacyjną, finansową, w tym Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich.

 

5)        Posiadasz prawo do:

 

6)        Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

7)        Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2


 

 

8)        Nie przysługuje Pani/Panu:

 

9)        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

10)    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

 

11)    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy

 

12)    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.    

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją wypoczynku

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2016/679, dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Bargłówce

 44- 153 Bargłówka ul. Raciborska 67

  1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Bargłówce pisząc na adres szkoły lub adres e-mail: inspektor1@odocn.pl.
  2. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu:

·         organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii na podstawie obowiązku prawnego nałożonego na organizatora przepisami Ustawy o systemie oświaty w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO;

·         w celu wykonania umowy w zakresie organizacji wypoczynku zgodnie z art. 6 ust. lit b RODO,

·         zapewnienia dziecku podczas wypoczynku na półkoloniach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwo zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO;

  1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom realizującym świadczenia medyczne dla uczestników półkolonii.
  2. Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania wypoczynku i przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zakresie archiwalnym i archiwach, a w poszczególnych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody.
  3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, otrzymania kopii danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .
  6. Podanie danych osobowych wymaganych ustawą jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zapewnienia dziecku podczas pobytu na półkoloniach odpowiedniej opieki.

 

               

 

 

Powrót na stronę główną