Regulamin boiska szkolnego w Szkole Podstawowej
w Bargłówce
 

1.      Z boiska  szkolnego korzystają uczniowie szkoły oraz inne grupy sportowe. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.

2.      Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.

3.      Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa , nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4.      Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.

5.      Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi  pojazdami.

6.      Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe i osoby z psami.

7.      W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.

8.      Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie użyty może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.

9.      Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwania się sprzętem sportowym.

10.  Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem  w miękkim obuwiu sportowym

     ( np. tenisówki, trampki lub adidasy).

11.  Boisko sportowe jest dostępne w dni powszednie do godziny 1600 po  wcześniejszym powiadomieniu dyrektora szkoły lub nauczyciela w-f. 

12.  W soboty i niedziele boisko jest dostępne, po wcześniejszym ustaleniu warunków korzystania z dyrektorem szkoły tj. ustaleniu osoby        odpowiedzialnej  i godzin korzystania z obiektu.

13.  Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie   ponosi odpowiedzialności.

14.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród i kar przewidzianych w statucie szkoły.

15.  Regulamin obowiązuje od dnia  od dn. 23 września 2010r.

        Regulamin zatwierdził dyrektor Szkoły Podstawowej w Bargłówce – Sylwia Langer

        w dn. 23.09.2010 r.

 


Powrót na górę strony