REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  BARGŁÓWCE

 

 w okresie obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w/z z wystąpieniem epidemii( Dz. U poz. 878 z 2020 r. )

 

1. Boisko jest obiektem sportowym Szkoły Podstawowej w Bargłówce i na jego terenie obowiązuje niniejszy regulamin.

 

2. Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką trenera (instruktora, opiekuna) – (liczebność max. 14 osób + 2 trenerów) w dni powszednie w godzinach 09.00 – 18.00, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły. Brak możliwości korzystania z  toalet. Obowiązkowe są stroje i obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni (nawierzchnia sztuczna boiska – obuwie typu halowego).

 

3. Zgłoszenia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem może dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: spbarglowka@poczta.onet.pl lub  telefonicznie dyrektorowi Szkoły

( 322387008) , z uwzględnieniem ilości korzystających osób i czasem planowanego korzystania z obiektu.

 

4. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego regulaminu.

 

5. Uczestnicy zajęć muszą zachowywać standardy wyznaczone rozporządzeniem (odległość 2 m pomiędzy ćwiczącymi, dezynfekcja rąk przed i po zajęciach; dziecko poniżej 13 roku życia jest przyprowadzane i odprowadzane pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów).

 

6. Urządzenia boiskowe będą dezynfekowane we własnym zakresie  po każdych zajęciach podczas obowiązkowej, co najmniej 15 minutowej przerwy – używane podczas zajęć, przyniesiony sprzęt sportowy należy dezynfekować we własnym zakresie.

 

7. Przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to wyłącznie osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).

 

 8. Wszyscy korzystający z boiska powinni czuć się współgospodarzami obiektu, o zauważonych uszkodzeniach urządzeń należy poinformować dyrektora szkoły.

 

9. ZABRANIA się wspinania po jakichkolwiek konstrukcjach (ogrodzeniu, bramkach, siatkach, koszach do koszykówki), niszczenia urządzeń, zieleni, zaśmiecania terenu.

 

10. ZABRANIA się na terenie obiektu wprowadzania psów, jazdy na rowerze, motorowerze, motorze, rolkach, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.

 

11. Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.

 

12. Dyrekcja szkoły nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zajęć.

 

13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu szkoła nie ponosi  żadnej odpowiedzialności.

 

14. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników zajęć odpowiedzialny jest trener (instruktor, opiekun).

 

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania regulaminu boiska wielofunkcyjnego oraz  poleceń dyrekcji szkoły.

 

16. Osobom i organizacjom łamiącym niniejszy regulamin wstęp na teren boiska zostanie zakazany.


Powrót na górę strony