Historia, tradycje i baza
Szkoły Podstawowej w Bargłówce
 

Około 1900 r. w Bargłówce został wybudowany pierwszy budynek szkolnyw którym mieściły się 2 sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli.
 Jak wynika  z przekazów najstarszych mieszkańców wsi ówczesnym kierownikiem szkoły  był pan A. Wolf. W czasie działań wojennych, w styczniu 1945 r. uległa spaleniu część szkolnych zabudowań ,  które odbudowano, powiększając powierzchnię sal  i oddano do użytku w 1947 r.
Zajęcia lekcyjne odbywały się w 4 salach w godzinach od 800 – 1600  na dwie zmiany.

       Pod koniec lat 60-tych z inicjatywy dyrektora szkoły- pana Marka Maziarza powołano „ Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Bargłówce”. Mieszkańcy wsi z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem korzystając z pomocy Huty „ 3-go Maja” w Gliwicach   przystąpili do prac budowlanych. 1 września 1972 r. oddano do użytku  szkolnego nowy budynek.
      Obecnie  zajęcia dydaktyczne odbywają się tylko w nowym budynku , natomiast drugi  przekazano gminie jako „ budynek socjalny”.
       W latach powojennych  kierownikami lub dyrektorami  szkoły byli: Krystyna Witt,  Marek Maziarz, Maziarz Joanna,   Kucharski Józef, Władysława Cyroń. Od 1999 r. dyrektorem szkoły jest  Sylwia Langer.

       Dzięki ofiarnej pomocy mieszkańców Bargłówki  w 1999 r. oddano do użytku  boisko szkolne do siatkówki i koszykówki, a w 2011 r. w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów została w tym miejscu wybudowana pętla dla autobusu szkolnego.

        Od 1 września 2001 r. dzieci uczęszczające do naszej szkoły mogą brać udział w zajęciach komputerowych. Pierwsze 6  komputerów zakupili mieszkańcy Bargłówki.

31 maja 2006 r. szkoła otrzymała 10 stanowiskowa pracownię komputerową z funduszy europejskich, dwa lata później uruchomiliśmy  drugą pracownię dla uczniów klas I-III. W szkole funkcjonuje mobilny Internet. Pierwsza tablica interaktywna „ QOMO” wraz z projektorem została zakupiona  przez szkołę w 2009 r. Dzięki realizacji projektu unijnego„ Skarby Mojej Europy” w 2010 r. otrzymaliśmy drugą tablicę interaktywną „SMART” oraz zakupiono jeszcze jeden projektor i wizualizer. Obecnie nauczyciele wszystkich przedmiotów dysponują programami edukacyjnymi, które są wykorzystywane na zajęciach. Wiele pomocy dydaktycznych pozyskaliśmy, realizując w latach 2009-2011 kolejny projekt „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 

      Szkoła Podstawowa w Bargłówce jest placówką 6 oddziałową.  Posiada 6 sal lekcyjnych, w tym pracownię językową i dwie pracownie komputerowe oraz zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią. Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Za budynkiem znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe, składające się z dwóch boisk do koszykówki, dwóch boisk do siatkówki, boiska do piłki ręcznej oraz 100 m. bieżnię z nawierzchnią poliuretanową.
     Szkoła posiada systematycznie aktualizowaną stronę internetową www.spbarglowka.pl

     W ostatnich latach wykonano wiele remontów, które finansowano z budżetu szkolnego i gminnego m.in. wymieniono stolarkę okienną, zainstalowano urządzenia alarmowe, wykonano remont dachu i kominów. Z funduszów Banku Światowego wykonano kompleksowy remont toalet. Częściowo wymieniono instalację grzewczą wraz z piecami co. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono oświetlenie na energooszczędne.
W sali gimnastycznej i w dwóch klasach  podłogę pokryto wykładziną antypoślizgową.
Przeprowadzona modernizacja spowodowała, że wyposażenie klas jest nowoczesne i bezpieczne. 

       Do szkoły uczęszczało :

w roku szk. 2002/03  -  93 uczniów,

w roku szk. 2003/04 –  87 uczniów,

w roku szk. 2004/05 -  83 uczniów,

w roku szk. 2005/06 –  90 uczniów,

w roku szk. 2006/07-   84 uczniów,

w roku szk. 2007/08 –  92 uczniów,

w roku szk. 2008/09 –   86 uczniów

w roku szk. 2009/10 –   80 uczniów,

w roku szk. 2010/2011- 84 uczniów,

W obecnym 20011/2012 uczęszcza do szkoły 73 uczniów, którzy rozwijają swoje zainteresowania i zdolności nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach tzw. „godzin karcianych” i w ramach zajęć unijnych.

      W latach 2010 -2011 przy współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

„ Partner” w Gliwicach uczniowie mający trudności w nauce uczestniczyli w projekcie

„ Potrafię więcej”. Od kilku lat  uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w zajęciach: kółka humanistycznego, kółek językowych, zajęć matematycznych, przyrodniczych, teatralnych, plastycznych,  sportowych, rekreacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, biblioterapii i logorytmiki. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, w wycieczkach i wyjazdach.

 Reprezentują szkołę w konkursach, turniejach wiedzy i w zawodach sportowych na terenie szkoły, gminy, powiatu i rejonu.

      Szkoła w swojej tradycji jest związana z regionem śląskim. Nasi uczniowie  zdobywają wiedzę o Ziemi Śląskiej poprzez wycieczki, spotkania z mieszkańcami i ciekawymi ludźmi, prezentacje, konkursy, wystawy oraz poprzez  kultywowanie zwyczajów i tradycji.

Placówka oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizuje edukację: patriotyczną,  regionalną,  zdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i wychowania komunikacyjnego biorąc udział w uroczystościach, akademiach, akcjach i programach ogólnopolskich, w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i rejonu.

       W roku szk. 2011/2012 w szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych i 4 kontraktowych. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, przeważająca większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych ( WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń e-learning)


Powrót na górę strony